Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Hellodialog te Haarlem, Kamer van Koophandel 63401274 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Hellodialog alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

De oude Algemene Voorwaarden van Hellodialog zijn per 1 december 2016 niet meer geldig.

Artikel 1. Dienstverlening

 1. Hellodialog stelt de online softwareapplicatie “Hellodialog” (“de Applicatie”) beschikbaar voor Opdrachtgever, en kan daarnaast aanvullende werkzaamheden zoals advisering en ondersteuning verrichten (“de Diensten”).
 2. De overeenkomst tot gebruik van de Applicatie en/of levering van Diensten komt tot stand door akkoord op een daartoe strekkend aanbod of offerte.
 3. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met een aanbod of offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Hellodialog werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt deze als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Hellodialog verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 4. Het wijzigen van Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 2. Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten conform offerte door Hellodialog uitgevoerd worden, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hellodialog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Hellodialog worden verstrekt.
 3. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Hellodialog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hellodialog is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 4. Hellodialog is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Applicatie en op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten berusten uitsluitend bij Hellodialog of diens licentiegevers.

Artikel 3. Beschikbaarheid van de Applicatie

 1. Hellodialog zal de Applicatie configureren voor gebruik door Opdrachtgever en een gebruikersaccount en wachtwoord beschikbaar stellen.
 2. Hellodialog zich inspannen de Applicatie beschikbaar te laten zijn voor Opdrachtgever en voor de bijbehorende dienstverlening en om toegang tot door Hellodialog opgeslagen gegevens te realiseren. Hellodialog doet echter nadrukkelijk geen garanties over ononderbroken beschikbaarheid.
 3. Hellodialog zal zich inspannen om van tijd tot tijd de Applicatie aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Applicatie wezenlijk kunnen veranderen zal Hellodialog hier vooraf melding van doen aan Opdrachtgever. Echter, omdat de Applicatie via internet als dienst beschikbaar is, beslist Hellodialog welke aanpassingen op welk moment worden doorgevoerd.
 4. Hellodialog zal zich inspannen om de Applicatie up-to-date te houden. Hellodialog is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Hellodialog is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Applicatie niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Applicatie.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden voor de Applicatie

 1. Opdrachtgever mag de Applicatie uitsluitend gebruiken voor één handelsmerk van zijn onderneming of instelling. Indien Opdrachtgever de Applicatie voor meerdere merken wil gebruiken, dient per merk een abonnement te worden afgenomen.
 2. Opdrachtgever zal de Applicatie slechts inzetten voor eigen doeleinden en zal geen derden toegang verschaffen tot de Applicatie, met uitzondering van eigen werknemers of hulppersonen.
 3. Opdrachtgever zal toegang tot de Applicatie niet aan derden verkopen, verhuren, in lease geven of uitlenen, al dan niet tegen betaling. Het vervaardigen van een document en/of het verzenden van een mailing via de Applicatie ten behoeve van een niet bij de overeenkomst betrokken partij is niet toegestaan.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige gebruikers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Hellodialog, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hellodialog, overige gebruikers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 5. Hellodialog zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen die Hellodialog neemt bij constatering van overtreding van dit artikel.

Artikel 5. Bepalingen ten aanzien van e-mailberichten

 1. Opdrachtgever garandeert dat alle in de Applicatie ingevoerde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de berichten die met de Applicatie dienen te worden verzonden, dan wel dat er een wettelijke bepaling is die haar het recht geeft om zonder expliciet akkoord deze berichten te mogen versturen. Op verzoek van Hellodialog zal Opdrachtgever hiervan bewijs overleggen.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van zijn identiteit, contactgegevens en afmeldmogelijkheden en een expliciete, prominente vermelding van de Opdrachtgever als afzender van de mail. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Opdrachtgever is verzorgd of aangeleverd.
 3. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die via de Applicatie verstuurd wordt. De inhoud en strekking van deze inhoud mag in ieder geval niet van pornografische, discriminerende of anderszins aanstootgevende aard zijn, of op enigerlei wijze de reputatie van Hellodialog aantasten (inclusief haar reputatie bij spambestrijders), zulks ter beoordeling van Hellodialog. Indien hiervan toch sprake lijkt te zijn, mag Hellodialog iedere gepaste maatregel nemen, inclusief beëindiging van de Overeenkomst (zonder restitutie), om de gevolgen te beperken.
 4. Opdrachtgever dient zich te houden aan de relevante (internationale) wet- en regelgeving betreffende het intellectuele eigendom, zoals (maar niet beperkt tot) het auteursrecht. Bovendien verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van de relevante wetgeving omtrent het verzenden van ongevraagde commerciële, charitatieve en ideële e-mailberichten, in het bijzonder rond het verkrijgen van toestemming van de betrokken ontvangers en wanneer deze wel of niet nodig is. Opdrachtgever verklaart zijn handelen te hebben getoetst aan de door de ACM gestelde kaders.
 5. Opdrachtgever zal een adequaat en wettelijk correct privacybeleid publiceren op haar website en andere plaatsen waar zij potentiële ontvangers om contactgegevens vraagt. Gebruiker zal naar dit privacybeleid verwijzen waar dat wettelijk relevant is. Op verzoek zal Opdrachtgever een kopie van dit privacybeleid aan Hellodialog verstrekken.
 6. De in lid 3 bedoelde inhoud zal worden gepresenteerd vanuit het eigen merk van Opdrachtgever. Het gebruik van handelsnamen van derden (inclusief van gelieerde ondernemingen) is alleen toegestaan met aparte toestemming van Hellodialog.

Artikel 6. Omgang met persoonsgegevens

 1. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens via de Applicatie, zulks in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere (internationale) relevante wet- en regelgeving. Tussen partijen wordt bij het sluiten van de Overeenkomst, tevens de bewerkersovereenkomst gesloten zoals opgenomen in Bijlage 1.
 2. Persoonsgegevens die Opdrachtgever middels het gebruik van de Applicatie onderbrengt op de systemen van Hellodialog blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever. Hellodialog zal in geen enkel geval de betreffende persoonsgegevens verkopen, verhuren, uitlenen of anderzijds aan derden verstrekken, tenzij Hellodialog hiertoe door enige dwingende bepaling van (inter-)nationale wetgeving wordt verplicht.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen partijen of indien Hellodialog (om welke reden dan ook) haar activiteiten beëindigt, zal Hellodialog de persoonsgegevens die eigendom zijn van Opdrachtgever digitaal aanleveren.

Artikel 7. Ondersteuning aan Opdrachtgever

 1. Ondersteuning wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 2. Hellodialog zal zich inspannen bij een verzoek zo snel mogelijk (op werkdagen tussen 9 en 18 uur) ondersteuning te bieden.

Artikel 8. Tarieven en betaling

 1. De vaste en variabele kosten voor het gebruik van de Applicatie zijn afhankelijk van het type abonnement waarvoor Opdrachtgever heeft gekozen. Aan het versturen van e-mail en SMS-berichten zijn extra kosten verbonden. Een eenmalig proefabonnement van 30 dagen is gratis.
 2. Betalingen van bepaalde variabele kosten – zoals maar niet beperkt tot e-mail en sms berichten – geschiedt middels een kredietsysteem. Opdrachtgever koopt vooraf een bepaald aantal credits in naar keuze en besteedt deze aan variabelekostendiensten naar eigen inzicht. Credits worden niet gerestitueerd.
 3. Voor Diensten of niet anders aangegeven variabele kosten zal Hellodialog maandelijks factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren, tenzij in de offerte een andere wijze van vergoeding is gemeld.
 4. Hellodialog zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 5. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Hellodialog in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen alsook de toegang tot de Applicatie te beëindigen.
 7. Hellodialog is gerechtigd reiskosten te rekenen tegen haar uurtarief op basis van de reistijd enkele reis naar de locatie van de Opdrachtgever vanaf de vestigingsplaats van Hellodialog. De reistijd wordt gerekend in kwartieren, afgerond naar boven.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Hellodialog zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Hellodialog mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Hellodialog is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Hellodialog voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, reputatieschade, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. Het maximumbedrag uit lid 1 komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hellodialog.
 4. In afwijking van lid 1 is Hellodialog niet aansprakelijk voor schade als gevolg van om niet verrichte Diensten.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hellodialog door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hellodialog kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van een maand of een jaar afhankelijk van het type abonnement waarvoor Opdrachtgever heeft gekozen. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst verlengd met eenzelfde periode, tenzij een der partijen schriftelijk opzegt met voor het jaar abonnement inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Hellodialog gerechtigd om vanaf een maand na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Hellodialog zal  bij beëindiging Opdrachtgever een kopie van deze gegevens verschaffen in een algemeen bruikbaar digitaal formaat.
 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Hellodialog is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Hellodialog overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Hellodialog zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Hellodialog bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 3. Hellodialog mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 4. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Hellodialog gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Hellodialog ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Hellodialog steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

BIJLAGE 1: Bewerkersovereenkomst

Deze Bewerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Hellodialog is in de Overeenkomst de bewerker (“Bewerker”) van de persoonsgegevens. Gebruiker is in de Overeenkomst verantwoordelijk (“Verantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens. Hierna zullen beide partijen als Verantwoordelijke of Bewerker worden aangehaald.

  In aanmerking nemende dat
 • Verantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
 • Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de Bewerker, data ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst;
 • Waarvoor de Verantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst en waarvoor de hierin genoemde voorwaarden gelden;
 • Bewerker bereid is de verwerkingen te verrichten en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wbp na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • Verantwoordelijke aangemerkt kan worden als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: ‘’Wbp’’);
 • Bewerker aangemerkt kan worden als bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp;
 • Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) bedoeld worden;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze bewerkersovereenkomst (hierna: “Bewerkersovereenkomst”).
  zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden teneinde het leveren van de applicatie door Bewerker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd. Bewerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden en mede het doen van statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Tevens mag Bewerker de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm voor eigen doeleinden gebruiken.
 3. Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
 2. Bewerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Bewerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Bewerker mag in het kader van de Bewerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke.
 2. Bewerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verantwoordelijke en Bewerker zijn overeengekomen. Bewerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan. Verantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
 3. Bewerker zal Verantwoordelijke, indien zij daarom expliciet verzoekt, steeds opgave doen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van onderhavige Bewerkersvereenkomst.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 2. Bewerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  •           logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  •           automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
  •           encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
  •           beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
 3. Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Bewerker Verantwoordelijke daarover infomeren, naar aanleiding waarvan Verantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkenen en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet. Verantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe.
 2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 1. Verantwoordelijke heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bewerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bewerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. De Bewerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheersd door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bewerker gevestigd is.
 3. Logs en gedane metingen door Bewerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verantwoordelijke.